Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
DZIAŁAMY RAZEM
NAWRA 2016

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie działa na podstawie zapisów niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1393).
2. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE DZIAŁAMY RAZEM i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego.
4. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język obcy.
5. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lecz nie wyklucza to
możliwości współpracy z instytucjami i podmiotami zagranicznymi.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy oraz w ramach
umów cywilno-prawnych.
7. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nawra.
§2
1. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
§3
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo i legitymacji zgodnie ze wzorem
określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia oraz właściwymi przypisami.
2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Powiatu Toruńskiego.
§4
1. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.
Strona | 1

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ICH REALIZACJA
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i
środowiskowych.
3. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa
obywatelskiego.
4. Integracja społeczna różnych grup społecznych.
5. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych
znajdujących się w trudnej sytuacji.
6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
7. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
8. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
9. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin
ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych.
10. Organizacja zajęć rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w
szczególności z rodzin wieloproblemowych.
11. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym.
12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z
administracją publiczną wszystkich szczebli.
14. Inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa polskiego i
szerokiej opinii publicznej do działań dla dobra dzieci, szczególnie dzieci
potrzebujących pomocy.
Strona | 2

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
15. Inspirowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej, wyrównanie szans dzieci z różnych środowisk, w tym
środowisk wiejskich oraz z różnych grup społecznych.
16. Finansowanie lub dofinansowanie akcji i działań w zakresie kultury, oświaty
i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku, informacji, itp.
związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej dzieci oraz finansowanie lub
dofinansowanie konferencji, imprez akcji szkoleniowych i podobnych innych działań
mających na celu dobro dzieci.
17. Przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzącym do utraty zdrowia fizycznego i
psychicznego oraz wszelkim formom patologii społecznych.
18. Promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom
prowadzącym do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wszelkim formom
patologii społecznych.
19. Podejmowanie działań mających na celu organizacji wycieczek krajowych i
zagranicznych.
20. Wspieranie i upowszechnianie innych działań skierowanych dla dzieci i
młodzieży.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.
2. Gromadzenie środków zgromadzonych z dobrowolnych wpłat.
3. Organizację koncertów, gal, konkursów, festynów, pikników, pokazów
publicznych i innych imprez.
4. Prowadzenie akcji charytatywnych.
5. Prowadzenie akcji promocyjnych i reklamowych oraz informacyjnych.
6. Organizowanie zbiórek żywności, odzieży, podręczników.
7. Współdziałanie z organami władzami, instytucjami oraz organizacjami
pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi jak również zagranicznymi.
Strona | 3

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
8. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami
Stowarzyszenia.
9. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami
Stowarzyszenia.
10. Organizację wycieczek edukacyjnych dla dzieci młodzieży oraz dorosłych.
11. Organizacja wypoczynków oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych,
kulturalnych, sportowych, i innych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację dzieci
i młodzieży z rodzicami.
13. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia
przez inne osoby i podmioty.
14. Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami
pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy
pomocy.
15. Przygotowanie i utrzymanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy.
16. Przygotowanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację
programów pomocy.
17. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
18. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizacja
szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy.
19. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i
wyjazdów studyjnych w tym zagranicznych.
20. Samodzielne lub z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań
realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych.
21. Powoływanie lub wspieranie powstania grup roboczych przy Stowarzyszeniu,
których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia.
22. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub
innych jednostek posiadających zdolność prawną.
Strona | 4

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
23. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zgodnej ze statutem
działalności na rzecz Stowarzyszenia.
24. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i
podmiotami.
25. Edukację kulturalną.
26. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych
środków masowego przekazu.
27. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających
działalność statutową Stowarzyszenia.
28. Prowadzenie innych działań sprzyjającym realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, chyba że Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym
do realizacji postanowień statutowych.
3. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być
przeznaczone na działania statutowe i nie mogą być rozdysponowane pomiędzy
członków jako dywidenda.
4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie obejmuje:
• 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
• 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.51 .Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
• 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
• 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)
• 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
Strona | 5

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
• 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach
• 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
• 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
• 32.12.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
• 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
• 47.25. Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski jak
również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych.
§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych
b) Członków wspierających
c) Członków honorowych.
§10
1. Członek zwyczajny to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
Strona | 6

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególny sposób
zasłużyła się rzecz Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze
lub wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia.
§11
1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia,
poprzez podjęcie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego,
zawierającej:
– imię i nazwisko (nazwę),
– datę urodzenia,
– miejsce zamieszkania (siedzibę),
– oświadczenie o przystąpieniu.
2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o
rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
b. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
c. Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
d. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z
listy członków.
e. Udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenia.
f. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
Strona | 7

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
a. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
b. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
c. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
§13
1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiadają prawa określone w §12 ust. 1 pkt b, c, d, e, f.
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział – z głosem doradczym – w
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są członkowie honorowi Stowarzyszenia.
§14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia wynikającego z
prawomocnego postanowienia sądu powszechnego.
4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
5. Poważnego naruszenia statutu Stowarzyszenia, regulaminu, uchwał lub postanowień.
6. Działanie na szkodę członków lub samego Stowarzyszenia.
7. W przypadkach określonych w pkt 4, 5, 6 o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu
orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny tej utraty.
8. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14
dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone w §14
pkt 8.
Strona | 8

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna
§16
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kadencja Władz trwa przez okres 3 lat.
3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby uprawnionych
członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja może podejmować uchwały w
głosowaniu tajnym.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
statutowego składu Zarządu.
§17
W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone
stanowisko. W tym celu zwoływane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z zapisami
§20.
Strona | 9

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
§18
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.
c) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
d) Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku
przewidzianym w §14 pkt 4,5,6.
e) Określenie składki członkowskiej.
f) Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
g) Dokonywanie zmian w statucie.
h) Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
i) Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala
właściwości innych władz Stowarzyszenia.
j) Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
§19
W walnym zebraniu mogą brać udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§20
1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne zebranie musi być zwoływane dwa razy do roku w terminie do 15
czerwca oraz do 30 listopada.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, z pomocą sekretarza.
Strona | 10

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia
członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
5. Sprawozdawcze Walne Zebranie członków zwoływane jest w roku, w którym kończy
się kadencja władz, co najmniej jeden miesiąc przed upływem kadencji władz.
6. Proponowany porządek obrad ustala się na podstawie uchwalonego regulaminu
obrad przez Walne Zebranie członków.
§21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy.
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
c) Na umotywowane żądanie co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
1. Nadzwyczajne zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§22
1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
a) W pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
b) W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 30 minut od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
c) Uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko
wtedy, gdy opowie się za tym co najmniej dwie trzecie obecnych na zebraniu członków
uczestniczących w danym dniu w zebraniu.
d) Głosowanie za przyjęciem uchwały opisywanej w §21 pkt 1 ppkt c może zostać
przeprowadzone tylko wówczas gdy w zebraniu, o którym mowa w §21 pkt 1 ppkt c bierze
udział więcej niż połowa członków Stowarzyszenia.
Strona | 11

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
Zarząd:
§23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z sześciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch
członków.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa przynajmniej dwóch członków
Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
5. O składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
6. Wyboru składu Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków
Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
7. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.
§24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
3. Coroczne uchwalenie budżetu na rok następny.
4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego.
7. Powoływanie komisji, kół, zespołów oraz określanie ich zadań.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
Strona | 12

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne
Zebranie Członków.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania lub wykluczania członków.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji
członkowskiej.
12. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.
13. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał,
regulaminów.
14. Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach z innymi podmiotami, sądami oraz
organami władzy publicznej.
§25
Komisja rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. W jej skład
wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności
kontrolnych określa regulamin Komisji.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności jej działalności
finansowej.
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli.
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.
d) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym statutem.
e) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
f) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Strona | 13

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
§26
1. Przewodniczący i delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z
głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku
pokrewieństwa powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami
Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za
przestępstwa z winy umyślnej.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu, zrzeczeniu się udziału w tej władzy, odwołania przez Walne
Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§27
W skład majątku Stowarzyszenia mogą wchodzić:
1. Nieruchomości
2. Ruchomości
3. Fundusze
4. Inne prawa majątkowe
Majątek może być przeznaczony wyłączenie do realizacji celów statutowych.
Strona | 14

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
§28
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, zapisy i spadki.
3. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
posiadaniu Stowarzyszenia.
4. Dotacje.
5. Wpływy z ofiarności publicznej.
6. Pożytki z posiadania praw.
7. Inne wpływy z działalności statutowej oraz praw przysługujących Stowarzyszeniu.
§29
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane systematycznie, w cyklu miesięcznym.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
5. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
Strona | 15

Statut STOWARZYSZENIA DZIAŁAMY RAZEM
6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§29
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać
czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§30
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków w trybie określonym w §21 pkt 1, 2, 3.
2. Wszelkie zmiany w statucie Stowarzyszenia wprowadza się w formie uchwały lub
uchwala się tekst jednolity. Uchwałę o ogłoszeniu tekstu jednolitego podejmuje Walne
Zebranie Członków.
§31
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i
sekretarz Stowarzyszenia.

Strona | 16